⟵ BACK TO REIKA

June 27, 2022 17pm The 2+2 Educational Option in the United States

Chương trình 2 + 2 ở Hoa Kỳ. Đại diện của trường Cao đẳng Cộng đồng Lane và Đại học Oregon sẽ đến Việt Nam và trình bày về mô hình 2 + 2 để bạn có thể hiểu thêm về một chương trình học xuất sắc mà vẫn tiết kiệm chi phí. Bằng cách theo học trường cao đẳng cộng đồng trong hai năm đầu tiên, bạn có thể cắt giảm 40% hoặc hơn thế cho chi phí một chương trình cử nhân! Ngoài ra, bạn sẽ có được hai bằng cấp và có cơ hội thêm thời gian làm việc tại Hoa Kỳ! Sau đại học cộng đồng, bạn có thể chuyển tiếp một cách dễ dàng sang một trường đại học cho năm thứ ba và thứ tư của mình. Hãy tham gia chương trình để tìm hiểu thêm về lựa chọn giáo dục tuyệt vời này và cách bạn có thể nhận được học bổng từ các trường của Mỹ.
Diễn giả: Trường Cao đẳng Cộng đồng Lane và Đại học Oregon
Đây là chương trình trực tiếp tại tầng 8 , Diamond Plaza – 34 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Lane Community College & University of Oregon representatives are coming to Vietnam and will present how the 2+2 model works to create an excellent and affordable education path for you. By attending a community college for the first two years, you can cut the cost of your bachelor’s degree by 40% or more! In addition, you will earn two degrees and have the opportunity for additional time to work in the USA! After community college, you can have a smooth transition to a university for your 3rd and 4th years. Come join us to learn more about this excellent educational option and how you can get scholarships from our institutions.